Serveis

Navigation Bar

Serveis

Above Content Body

Content Core

Atenció a la ciutadania -   informació municipal:

Els serveis d'atenció ciutadana tenen l'objectiu de satisfer les demandes d'informació sobre la ciutat, solucionar els tràmits municipals i atendre les queixes i els suggeriments sobre els serveis municipals. La informació que ofereix l'Administració pública ha de facilitar als ciutadans i ciutadanes l'exercici deis seus Drets, així com coneixement de les seves obligacions i de l'ús deis béns i serveis públics.

 

Padró Municipal d'Habitants:

El Padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi i constitueix una prova de la seva residencia. Cada ajuntament s'encarrega de la creació, gestió i manteniment del seu padró i l'lnstitut Nacional d'Estadística

(INE) de la coordinació deis padrons de tots els municipis, així com realitzar les comprovacions que estimi oportunes. Realitzem la tramitació i gestió interna complerta del padró d'habitants.

 

Cens Electoral:

El cens electoral conté les inscripcions de les persones amb Dret de sufragi, en general els espanyols majors d'edat no incapacitats, tant si són residents a Espanya com si són residents a l'estranger, sense perjudici de la seva possible ampliació pera les Eleccions Municipals i al Parlament Europeu amb els electors estrangers residents a Espanya que tinguin el Dret de sufragi reconegut legalment, per ser nacionals d'altres països de la Unió Europea en les Eleccions al Parlament Europeu i municipals, o d'altres països en les Eleccions locals en virtut d'un Tractat que així ho estableixi. El cens electoral és permanent i la seva actualització és mensual amb referencia al dia primer de cada mes. L'actualització mensual del cens electoral es realitza fonamentalment amb la informació rebuda d'ofici deis ajuntaments, oficines consulars, encarregats del registre civil i amb les reclamacions al cens electoral que resultin estimades.

 

Certificat de béns:

A aquest certificat hi figuren els habitatges propietat del ciutadà a tot el territori nacional i els vehicles amb l'adreça fiscal al municipi de Premia de Dalt

 

Registre General d'Entrades: 

Els ajuntaments han de portar un registre general d'entrada en el qual es farà el corresponent assentament de tot escrit o comunicació que es presenti o que es rebi en qualsevol unitat administrativa pròpia. També s'anotaran en el mateix, la sortida deis escrits i comunicacions oficials dirigides a altres òrgans o particulars. 

El nostre sistema de registre de documentació garanteix la constància, en cada assentament que s'efectua, d'un número, epígraf expressiu de la seva naturalesa, data d'entrada i hora de la presentació, identificació de l'interessat, òrgan administratiu remitent, si escau, i persona o òrgan administratiu al qual s'envia així com referencia al contingut de l'escrit o comunicació que es registra.

 

Estrangeria i tràmits d'immigració vinculats amb el padró d'habitants:

S'entén per actuacions de recepció i acollida d'immigrants, les que permeten assegurar la cohesió i la convivència ciutadana i evitar o minimitzar, els efectes negatius derivats de les dificultats que suposa la instal·lació, la manca d'informació o el desconeixement del nou entorn.

Les actuacions orientades a la gestió de la recepció i acollida d'immigrants han de facilitar la incorporació normalitzada de la població immigrant en la societat de destinació, moment en el qual es considera que el procés de recepció i acollida finalitza.


Guia d'acollida per a persones nouvingudes:

L’Ajuntament de Premià de Dalt, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Maresme i la Diputació de Barcelona, ha editat una Guia d’acollida per a persones nouvingudes al municipi.

Aquesta guia pretén ser una eina pràctica i útil per a totes les persones que arriben al municipi. És per això que conté informació bàsica dels serveis que ofereix Premià de Dalt, com ara adreces i telèfons, informació necessària per a la vida quotidiana, com per exemple, informació municipal,
sanitària, d’escolarització i eines d’atenció a necessitats bàsiques i d’inserció laboral de què disposa la vila entre d’altres. 

 
 

Below Content Viewlet

Document Actions