PERFIL DEL CONTRACTANT

Navigation Bar

PERFIL DEL CONTRACTANT

Above Content Body

Content Core

 

El perfil del contractant agrupa la informació relativa als contractes licitats i adjudicats per la Societat Municipal La Pinassa Promocions i Serveis Municipals, S.A., per tal de garantir la transparència i l´accés públic lliure i gratuït a l´activitat contractual. De forma preceptiva, el perfil del contractant recull la informació, la documentació, adjudicació i formalització de contractes.

La Pinassa està adherida a la plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu, a partir del 29 de març de 2018 tots els anuncis de licitació i la resta d´informació associada als contractes es publicarà al perfil del contractant integrat dins d´aquesta plataforma.

Podeu fer "clic" a la imatge per accedir al portal de Contractació Pública de la Societat Municipal.

 

 

Aquí teniu l´enllaç al Registre electrònic d´Empreses Licitadores (RELI).

El RELI és un registre administratiu públic i electrònic que conté dades i documents de les empreses inscrites voluntàriament referents a la seva personalitat jurídica, capacitat d´obrar, representació, solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional. És un registre creat per simplificar els tràmits que han de seguir les empreses en els procediments d´adjudicació dels contractes públics doncs són els propis  òrgans de contractació els que d´ofici poden accedir a les dades contingudes en el Registre, evitant així que l´empresa hagi de presentar la documentació en paper.

 

 

Below Content Viewlet

Document Actions