Documentació relativa a la Contractació LA PINASSA, S.A.

Navigation Bar

Documentació relativa a la Contractació LA PINASSA, S.A.

El dia 09 de març de 2018 va entrar en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. El principal objectiu consisteix en regular la contractació del sector públic, amb la finalitat de garantir el compliment dels principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat, transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de tractament entre els candidats. Seguiu els enllaços inferiors per per a consultar i/o descarregar la documentació.

Above Content Body

Content Core

Below Content Viewlet

Document Actions