Objecte

Navigation Bar

Objecte

Above Content Body

Content Core

La Societat té per objecte, sempre que siguin d'interès públic, s'ofereixin dins del terme municipal de Premià de Dalt i en benefici dels seus habitants:

a) La transformació i gestió urbanística del sòl en el seu sentit més ampli, així com l’elaboració, promoció i execució de projectes d’obres, urbanització, edificació i explotació, i la resta d’instruments de planejament i de gestió urbanística contemplats per la legislació urbanística.    

La investigació, informació, assessorament i col·laboració en estudis i activitats tècniques relacionades amb l’habitatge, l’urbanisme i els serveis.

b) La constitució i gestió del Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge i l’execució de les reserves de sòl. La compra i venda de tota mena de béns mobles i immobles, la promoció immobiliària, la construcció d’habitatges i qualsevol altre tipus d’edificació, amb independència del seu ús, inclòs l’aparcament de vehicles, la seva administració, gestió i explotació, i la seva adjudicació en règim de lloguer o accés a la propietat. Igualment, la rehabilitació i la realització d’aquelles operacions relacionades amb la promoció i construcció, incloent-hi l’adquisició de terrenys, la seva urbanització, ordenació, gestió, parcel·lació, permuta i venda, quan així ho aconsellin els seus interessos, i també constituir, modificar, redimir, cancel·lar, adquirir i transmetre drets reials.

Igualment, s’entendran incloses dins de l’objecte social les activitats de gestió i administració de comunitats de propietaris.

Així mateix la Societat podrà executar a través de tercers les obres d’urbanització que li siguin encarregades per l’Ajuntament de Premià de Dalt en tot el seu terme municipal, incloent l’encàrrec i la contractació dels corresponents projectes tècnics, i la contractació, adjudicació, supervisió de l’execució i la recepció tècnica de l’obra urbanitzadora.

c) També, la Societat podrà promoure, gestionar i executar a instàncies de l’Ajuntament de Premià de Dalt, per ella mateixa o a través de tercers, les obres d’infraestructura i dotació de serveis necessàries per a la construcció d’equipaments públics o privats i qualsevol altre bé dotacional, inclosos els habitatges dotacionals.

d) L’assumpció de la realització d’activitats i serveis públics que l’Ajuntament de Premià de Dalt o els poders adjudicadors que d’ell en depenen, li encarreguin.

e) L’establiment d’un punt d’atenció al ciutadà amb la finalitat d’informar, assessorar i ajudar a la tramitació de subvencions relacionades amb l’habitatge, concedides per les diferents administracions públiques, així com altres assessoraments, mediacions i informacions requerides pel ciutadà en qualsevol aspecte que hi tingui relació amb l’accés dels particulars a l’habitatge.

“LA PINASSA Promocions i Serveis Municipals, S.A.” té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Premià de Dalt als efectes previstos en la normativa de contractació del sector públic i restarà obligada a l’execució de les activitats que aquest li encomani d’acord amb les seves instruccions sempre que hi estiguin relacionades amb el seu objecte social, les quals s’articularan mitjançant encàrrecs de gestió.

 

 

Below Content Viewlet

Document Actions