Objecte

Navigation Bar

Objecte

Above Content Body

Content Core

La Societat té per objecte, sempre que siguin d'interès públic, s'ofereixin dins del terme municipal de Premià de Dalt i en benefici dels seus habitants:

  1. Creació del sòl urbanitzat residencial, terciària, industrial i d'equipament.
  2. Remodelació o reforma de zones urbanes.
  3. Redacció de plans d'ordenació, projectes d'urbanització i d'obres i tots aquells instruments i documents d'ordenació i de gestió urbanística que es contemplin a la legislació urbanística. 
    L'activitat urbanitzadora pot abastar tant a la preparació de sòl i renovació o remodelació urbanes, com a la realització d'obres d'infraestructura urbana i dotació de serveis per a l'execució dels plans d'ordenació.
  4. Promoció, construcció i rehabilitació de tota classe de béns immobles, destinats a serveis i usos públicls i a activitats industrials, terciàries i residencials.
  5. Realització de les funcions d'àmbit municipal que li siguin encomanades per l'Ajuntament de Premià de Dalt, relacionades amb l'habitatge, la població, els serveis, les infraestructures, la política del sòl i la gestió i explotació dels béns municipals tant patrimonials com de domini  públic.
  6. A tal efecte aquesta Societat podrà assumir les competències municipals delegables i susceptibles de gestió en forma de societat mercantil, de conformitat amb la legislació urbanística, prèvia delegació expressa, en el seu cas, del Ple de l'Ajuntament de Premià de Dalt. 
  7. Investigació, informació, assessorament i col·aboració en estudis i activitats tècniques  relacionades amb l'habitatge, l'urbanisme i els serveis.
  8. Gestionar altres serveis de competència municipal (ràdio, Serveis de Neteja, etc..).

Below Content Viewlet

Document Actions