Pla d'Igualtat

Navigation Bar

Pla d'Igualtat

Above Content Body

Content Core

Les polítiques públiques d’igualtat de gènere conformen un conjunt d’accions que busquen garantir l’efectivitat dels principis d’igualtat i no discriminació per a les dones i incidir en la visibilitat i el reconeixement de la igualtat de gènere. Aquestes polítiques amplien el marc d'anàlisi en el que es donen les desigualtats associades al gènere, atès que és el mateix sistema sexe/gènere que estableix les categories home/dona i els atribueix rols diferenciats i jerarquitzats, el que també subordina i exclou a les persones que no encaixen o s'identifiquen amb el model cisheteronormatiu.

Les polítiques d’igualtat entre dones i homes tenen un llarg recorregut i han passat per diferents etapes durant les darreres dècades. En un inici, tenien com a objectiu redreçar les desigualtats de tracte i l’exclusió de les dones en l’exercici d’alguns drets, com ara el dret a vot o l’accés a certes professions, garantint així la igualtat en el marc jurídic. Posteriorment, a la dècada dels 80, es va constatar que la igualtat de tracte a nivell jurídic no garantia la igualtat real, ja que homes i dones continuaven sense gaudir de les mateixes oportunitats. En aquest context es van impulsar les polítiques d’igualtat com un àmbit d’actuació específic, i els plans d’igualtat van constituir l’eina principal per al seu desenvolupament. Però aquest enfocament sectorial va esdevenir també insuficient per abordar un fenomen tant multidimensional, estructural i resistent al canvi, com és la igualtat de gènere1.

Amb aquestes limitacions com a punt de partida, a la IV Conferència Mundial sobre les Dones de Nacions Unides celebrada l’any 1995 a Beijing es va definir la transversalitat de gènere (en anglès gender mainstreaming) com l’estratègia més adequada per l’avenç en la incorporació del principi d’igualtat entre dones i homes en les polítiques públiques. Aquesta nova estratègia pretenia fer un salt qualitatiu respecte les polítiques sectorials d’igualtat, sovint adreçades a les dones, per centrar-se en els processos i les institucions on aquesta desigualtat es produeix2.

En aquest sentit, s’ha utilitzat el terme “transversalitat de gènere” en referència a l’estratègia que incorpora la perspectiva de gènere a totes les polítiques i actuacions públiques, de forma transversal en tota l’Administració Pública.

El Pla d’Acció estableix quines són les actuacions que es duran a terme en el marc de les polítiques d’igualtat de gènere del municipi durant un període determinat i funciona com a full de ruta per a la implementació del Pla.

L’estructura del Pla d’Acció consta de 7 eixos estratègics que inclouen, cadascun, un seguit d’objectius específics.

L’òrgan encarregat de dur a terme el seguiment i avaluació del Pla serà la Comissió de seguiment i avaluació.

Aquesta comissió està formada per les persones designades de les següents àrees, serveis i departaments, podent realitzar els canvis que es considerin oportuns.

Composició de la Comissió de seguiment i avaluació:

  • Ensenyament / Elisenda Gummà Bertran
  • Cultura / Enric Miralles Mestres 
  • Serveis Socials / Anna García Gotarra 
  • Igualtat / Núria Riera Asensio  
  • Biblioteca / Gemma Planas Jacas
  • Esports / Josep Martos Gutiérrez  
  • Comunicació / Mònica Farré Sabaté
  • Ocupació i Promoció econòmica / Virgínia Merlos Carrasco

 

DOCUMENTACIÓ

Descarregueu-vos aquí el II Pla d'Igualtat de Premià de Dalt

Below Content Viewlet

Document Actions