Sindicatura de Comptes

Navigation Bar

Sindicatura de Comptes

La Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes (LSC), estableix que l’informe anual sobre el Compte general de les corporacions locals té l’objectiu principal de constatar que les corporacions locals trameten el Compte general d’acord amb la nor-mativa que regeix la matèria i abans del 15 d’octubre de l’any següent al del tancament de l’exercici.

Above Content Body

Content Core

Below Content Viewlet

Document Actions