Notícies

Navigation Bar

La factura de l’aigua es veurà reduïda en el cànon de l’aigua en un 50% a causa del coronavirus

El govern de Catalunya, amb la finalitat d’ajudar a pal·liar la crisi a les famílies i a les empreses, ha aprovat una bonificació del 50% del cànon de l’aigua durant els mesos d’abril i maig que veurem reflectida en la factura de l’aigua

Above Content Body

Content Core

Va dirigit a persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on es troben empadronats) o titular de captació de l’aigua, en les següents situacions:

a) Pensionistes del sistema de seguretat social no contributiu per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa.

b) Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat (veure taula) que tinguin una edat mínima de 60 anys, que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el límit fixat per l’IRSC, incrementat en un 30% per cada membre addicional a partir del segon o que siguin perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent (que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el límit fixat per l’IRSC, incrementat en un 30% per cada membre addicional a partir del segon).

c) Perceptors de prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques establertes per la llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

d) Perceptors de fons procedents dels règims a extingir següents: fons d’assistència social (FAS) i fons de la Llei d’integració social dels minusvàlids (LISMI).

e) Famílies amb tots els membres de la unitat familiar en situació d’atur, sempre que els ingressos totals de la unitat familiar a què pertanyen no superin en dues vegades el límit fixat per l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, incrementat en un 30% d’aquest indicador per cada membre addicional a partir del segon.

f) Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció. Addicionalment, també es consideren beneficiàries de la tarifa social del cànon de l'aigua les persones i unitats familiars que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica o en situació de risc d’exclusió residencial.

L’Agència Catalana de l’Aigua, conjuntament amb la resta d’administracions actuants i els operadors públics i privats dels serveis d’abastament estan treballant per tal que la mesura sigui d’aplicació automàtica i universal, de manera que els usuaris no hagin de fer cap tràmit específic per tal de beneficiar-se’n.

FONT: OMIC (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor)


DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries.

 

 

 

Below Content Viewlet

Document Actions