Notícies

Navigation Bar

L’Ajuntament posa al dia el Reglament Orgànic Municipal

Després de trenta-cinc anys amb el mateix reglament, el Ple de la Corporació, celebrat de forma telemàtica, ha aprovat el que serà el nou ROM

Above Content Body

Content Core

El Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment en la sessió celebrada dilluns 20 de juliol de 2020 el nou Reglament Orgànic Municipal (ROM), que ha de posar al dia el reglament actual vigent des de l'any 1985, per tal d'adaptar-lo a les normatives introduïdes durant aquests anys i a la nova realitat que suposa l'Administració electrònica i les lleis de transparència i bon govern.

El ROM és l'instrument clau per al funcionament de l'Administració local. És l'eina que regula el règim organitzatiu i de funcionament de l'Ajuntament i dels seus òrgans; articula els drets i deures dels membres de la corporació; ordena els òrgans de govern municipals com ara el Ple municipal o  la Junta de Govern Local o el règim de les competències delegades, així com els òrgans de representació, assessorament i control, com són les comissions informatives, la comissió especial de comptes, els grups municipals o la Junta de Portaveus.

El redactat del nou reglament s’ha plantejat com a objectiu modernitzar-ne el contingut, i ajustar-lo als canvis legislatius que afecten l'organització i el funcionament dels òrgans municipals; així com també als canvis socials i polítics que han posat a l'agenda municipal nous reptes i exigències.

També s'hi afegeix, com a nou contingut, la regulació exhaustiva de l'estatut dels membres de la Corporació, clarificant i especificant la classificació de drets i deures que els corresponen. Al llarg del contingut, el nou ROM introdueix els mecanismes i la regulació adient per fer efectius els principis de transparència i bon govern, d'igualtat efectiva entre homes i dones, d'accés electrònic a l'administració i de simplificació de l'activitat administrativa. 

El Reglament es va treballar en l’anterior legislatura amb reunions entre govern (PdECAT, ERC-AM i PSC) i oposició (PP i Crida) però no es va arribar a un consens. Tanmateix, tots els grups de l'oposició van lamentar que se'ls havia presentat un document tancat que no han pogut discutir ni fer-hi aportacions i ja van anunciar que presentaran al·elegacions en el període d'exposició pública.

Ahir, 20 de juliol de 2020, es va aprovar inicialment amb els vots a favor del Govern (9 JUNTS + 2 PSC), el vot en contra de l’oposició (3 ERC-AM, 1 Crida i 1 C’s), a excepció del vot d’abstenció que va fer un dels dos regidors de la Crida, concretament, en Jaume Batlle.

Un cop aprovat de forma inicial, ara el ROM entra en fase d’exposició pública durant 30 dies hàbils, per poder -hi formular al·legacions i reclamacions. En cas de no formular-se’n, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva.


Festes locals per al 2021

Per unanimitat el Ple de juliol va aprovar les dues festes locals per a l’any vinent. Seran el 24 de maig (segona Pasqua) i el 29 de juny (Sant Pere, patró de Premià de Dalt).

Mocions dels grups de l’oposició

En l’apartat de mocions, de les tres que va presentar el grup municipal d’Esquerra Republicana va prosperar una per unanimitat, després d’acceptar la modificació, a instàncies del Govern, d’alguns dels acords inicials. Concretament, es va acordar estudiar la creació d’una xarxa de vies ciclistes i d’una proposta mancomunada amb els municipis propers per implementar una xarxa de bicicletes compartides. La moció per a contractar un vetllador per a les escoles no es va tirar endavant mentre que la que proposava participar del projecte ‘Passaport Edunauta’ es va acordar deixar-la sobre la taula amb la voluntat d’arribar a consensuar-la.

La Crida va presentar també una moció sobre la mobilitat de vianants i vehicles no contaminants però aquesta no va prosperar perquè el Govern la va votar en contra argumentant que s’ho prenia com un prec a tenir en compte quan es faci el Pla de mobilitat integral de Premià de Dalt.

Quant a Ciutadans, la moció en què demanava la compra de pistoles elèctriques per a la Policia Local no es va aprovar (únicament el seu regidor va votar a favor), però sí es va aprovar per unanimitat la seva moció perquè Premià de Dalt sigui municipi amigable per a persones amb Alzheimer. Aquesta darrera s'havia deixat sobre la taula en l'anterior Ple a l'espera de conèixer l'opinió dels professionals de la salut que treballen als consultoris mèdics del municipi. La moció preveu adquirir polseres identificatives amb codi QR per a les pesones que pateixen Alzheimer que ha creat la FAFAC (Federació d'Associacions de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Catalunya), conjuntament amb els Mossos d'Esquadra. Aquesta polsera ajuda a identificar la persona malalta extraviada ja que conté informació de contacte i altres dades d'interès de la persona afectada. L'Àrea Bàsica de Salut farà una estimacio per a conèixer el nombre de persones que pateix la malaltia i des de l'Ajuntament es farà una campanya d edifusió perquè les persones que vulguin la polsera identificativa es posin en contacte amb el seu Consultori Mèdic i que aquest ho gestioni amb Mossos d'Esquadra i la FAFAC.

Els tres grups de l’oposició, van formular diferents precs i preguntes al Govern. ERC va demanar sobre la JGL, una festa de final de curs i ajuts al teixit empresarial i va fer un prec sobre el parc de can Costa. Crida va fer sis preguntes sobre salut, atenció ciutadana, Consorci Localret, rebrots, atenció a infants i joves i els usos de l’antic Ajuntament. Finalment, Ciutadans va realitzar quatre preguntes (rebrots, aparcament a la Floresta i can Vilar i instal·lacions esportives) i dos precs , un sobre la col·locació d’un mirall a una cruïlla i l’altre sobre el web municipal.

 El proper Ple de la Corporació serà al mes de setembre. Concretament, el dia 21.


 

Ordre del dia 

 

 

 

 

 

 

Below Content Viewlet

Document Actions