Notícies

Navigation Bar

El 29 d’abril, darrer dia per a demanar subvencions del lloguer per a persones grans

Les peticions es poden presentar electrònicament o presencialment.

Above Content Body

Content Core

La convocatoria de la Generalitat de Catalunya per a sol·licitar  subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l’any 2022 acaba el proper 29 d’abril de 2022. 

Persones destinatàries:

Persones físiques que, en aquest any natural, tinguin 65 anys (nascudes el 1957) o més, siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent.

Termini:

Fins al 29 d’abril de 2022.

Ingressos:

Els ingressos computables per obtenir la subvenció, en relació amb la declaració de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de l’exercici 2020, estan constituïts per l’import resultant de la suma dels ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l’estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.

Si l’import de l’ajut és igual a l’import de la renda de lloguer, la quantia de la subvenció serà del 40% de l’import de la renda de lloguer.

 1. Import màxim de lloguer establert per la convocatòria és de 800€.   Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb mobilitat reduïda reconeguda s'estableix un límit de l'import màxim de lloguer mensual de 900 euros  en tot el territori de Catalunya.  
 1. Els ingressos a tenir en compte són els de l'any 2020. En cas de presentar la declaració de la renta es tindrà en compte l'import resultant de la suma dels ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l'estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420 (ajut exercici 2019).
 1. La base d'estalvi (casella 460) no pot ser superior a 500€.
 1. No es demanen ingressos mínims, per tant no hi ha declaració jurada d'ingressos. 
 1. Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 1. Pagar el lloguer, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, rebut emès per l’administrador de la finca, ingrés en compte o bizum. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic. 
 1. Al rebut ha de constar com a mínim: la identificació de qui paga, de qui cobra, l’import del lloguer i la mensualitat corresponent.
 1. Acreditar que l’arrendatari ha pagat la fiança a l’arrendador.
 1. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 1. Complir les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social.

 

Com s'han de presentar les sol·licituds?

Per reduir el màxim la mobilitat i evitar contagis és molt important que en la mesura del possible els sol·licitants presentin la documentació per les següents vies que s'han habilitat:

INTERNET

 1. A través del WEB de l'Agència de l'Habitatge. Es necessita l'idCAT per a realitzar el tràmit.
 1. A través de la instància genèrica del portal de TRÀMITS del WEB del Consell Comarcal del Maresme.  Es necessita l'idCAT per a realitzar el tràmit. L'enllaç és el següent:.
 1. Formulari Ajuts Lloguer Majors de 65 anys del WEB CCM. NO es necessita l'idCAT però cal que el ciutadà hagi emplenat i escanejat tota la documentació que vol adjuntar.

 

COM OBTENIR L'idCAT MÒBIL?

Cliqueu aquí.

 

ALTRES

Oficina de Correus

Les oficines de correus ofereixen la possibilitat de registrar, digitalitzar i enviar documents a les administracions públiques. Aquest servei té un cost i està subjecte a l’aplicació de les tarifes corresponents. Important dir que enviïn l’ajut al Consell Comarcal del Maresme.

Presencialment

En casos excepcionals a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal i sempre amb CITA PRÈVIA que s’ha de demanar trucant al 93 741 16 16. Aquesta possibilitat s’ofereix a aquelles persones no tenen cap altra forma de presentar l’ajut

 


Documentació:

Enllaços d'interès:

 

Below Content Viewlet

Document Actions