Home page

Navigation Bar

Allotjament temporal d'urgència

El Departament de Treball Social es proposa elaborar un nou Reglament regulador del servei d’allotjament temporal d’urgència de Premià de Dalt, per tal de regular l’adjudicació i les normes de funcionament intern del servei d’allotjament temporal d’urgència.

Above Content Body

Content Core

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions i associacions que es puguin veure afectades per la futura norma.
Als efectes de realitzar les aportacions i/o suggeriments, en aquest apartat podreu trobar informació sobre les consultes en tràmit i opinar sobre els següents aspectes, tal i com estableix l’article 133 de la Llei 39/2015 (LPACAP):

  • Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.
  • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  • Els objectius de la norma.

Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.Així, accedint a la consulta en tràmit que us interessi, podreu trobar tota la documentació informativa necessària i la forma de fer aquestes aportacions, de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas.
Totes les aportacions es tindran en consideració i serviran per enriquir i millorar el procés d’elaboració de l’ordenança o reglament de que es tracti, tot i que no tenen caràcter vinculant.

Sexe


Quins haurien de ser els principals ítems que hauria de regular el reglament del servei d’allotjament temporal de Premià de Dalt   Marqueu aquells que cregueu més interessantsVeu vostè necessari aquest Reglament?  


Aportacions
En aquests camps podeu fer les aportacions que considereu oportunes, s' s'escau
 

En el cas que tingui més aportacions a realitzar, pot fer-les arribar a prmd.serveissocials@premiadedalt.cat per tal de ser degudament incorporades a la consulta.

Una vegada finalitzada la consulta, es posarà a l’abast un recull de les aportacions presentades que estarà disponible al web municipal.

En compliment d’allò que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades recollides en aquest formulari s’incorporaran, per ser tractades en un fitxer automatitzat propietat d’aquest Ajuntament, amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud.

Li recordem que pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Premià de Dalt.

Below Content Viewlet

Document Actions