Inici > Alcaldia > Funcions de l'Alcalde
FUNCIONS DE L'ALCALDE
Documents - Alcaldia - pag. 5909

competčncies

1. L'Alcalde és el President de la Corporaciķ i ostenta les següents atribucions:

a) Dirigir el govern i l'administraciķ municipal.

b) Representar l'Ajuntament.

c) Convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supōsits previstos en aquesta llei i en la legislaciķ electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol altres ōrgans municipals quan així s'estableixi en disposiciķ legal o reglamentāria, i decidir els empats amb vot de qualitat.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.

e) Dictar bans.

f) El desenvolupament de la gestiķ econōmica d'acord amb el Pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competčncia, concertar operacions de crčdit, amb exclusiķ de les que preveu l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el Pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econōmic no superi el 10% dels seus recursos ordinaris, excepte les de tresoreria que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes, tot aixō de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

g) Aprovar l'oferta d'ocupaciķ pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecciķ del personal i per als concursos de provisiķ de llocs de treball i distribuir les retribucions complementāries que no siguin fixes i periōdiques.

h) Exercir la direcciķ superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separaciķ del servei dels funcionaris de la Corporaciķ i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessiķ que celebri. Aquesta atribuciķ s'entén sense perjudici del que disposen els articles 99.1 i 3 d'aquesta Llei.

i) Exercir la direcciķ de la Policia Municipal.

j) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuīdes al Ple, així com la dels instruments de gestiķ urbanística i dels projectes d'urbanitzaciķ.

k) L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matčries de la seva competčncia, fins i tot quan n'hi delegat en un altre ōrgan, i, en cas d'urgčncia, en matčries de la competčncia del Ple, en aquest supōsit donant compte al en la primera sessiķ que celebri per a la seva ratificaciķ.

l) La iniciativa per proposar al Ple la declaraciķ de lesivitat en matčries de la competčncia de l'Alcaldia.

m) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catāstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessāries i adequades donant compte immediat al Ple.

n) Sancionar les faltes de desobedičncia a la seva autoritat o per infracciķ de les ordenances municipals, llevat dels casos en que tal facultat estigui atribuīda a altres ōrgans.

o) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els sis milions d'euros incloses les de carācter plurianual, quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

p) L'aprovaciķ dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per la seva contractaciķ o concessiķ i estiguin previstos en el pressupost.

q) L'adquisiciķ de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els tres milions d' euros, així com l'alienaciķ del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents supōsits : La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost. La de béns mobles, llevat dels declarats de valor histōric o artístic l'alienaciķ dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

r) L'atorgament de les llicčncies, llevat que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.

s) Ordenar la publicaciķ, execuciķ i fer complir els acords de l'Ajuntament.

t) Les altres que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislaciķ de l'Estat o de les comunitats autōnomes assignin al municipi i no atribueixin a altres ōrgans municipals.

2. Correspon així mateix a l'Alcalde el nomenament dels Tinents d'Alcalde.

3. L'alcalde pot delegar l'exercici de les seves atribucions, excepte les de convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, decidir els empats amb el vot de qualitat, la concertaciķ d'operacions de crčdit, la direcciķ superior de tot el personal, la separaciķ del servei dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral, i les enunciades en els parāgrafs a, i, j, k, l i m de l'apartat 1 d'aquest article. No obstant aixō, podrā delegar en la Junta de Govern Local l'exercici de les atribucions previstes en el parāgraf j.

LEGISLACIĶ:

OFICINES

OAC
Plaįa de la Fābrica, 1
Tel: 93 693 15 15
oac@premiadedalt.cat

Policia Local
Plaįa de la Vila, 1
Tel: 93 693 15 00
policia@premiadedalt.cat
Ocupaciķ i Promociķ Econōmica
Plaįa del Mil.lenari, 5
Tel: 93 693 15 90
ocupacio@premiadedalt.cat
Serveis Socials
Plaįa del Mil.lenari, 6
Tel: 93 693 15 91
serveissocials@premiadedalt.cat