Inici > Municipi > Registre d'Habitatges d'Ús Turístic (HUT)
REGISTRE D'HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC (HUT)
Documents - Municipi - pag. 3552

HUT Habitatges d'ús turísticEls Habitatges d'Ús Turístic (HUT) són habitatges cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de manera reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat i amb les característiques establertes per reglament.

L'habitatge s'ha de cedir sencer i ha de complir les condicions següents:

  • Disposar de la cèdula d'habitabilitat i satisfer en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general.
  • No pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.
  • Ha d'estar suficientment moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, i en perfecte estat d'higiene.

Els habitatges d'ús turístic requereixen la corresponent comunicació prèvia d'inici d'activitat a l'ajuntament competent.

Cal tenir en compte que qualsevol desenvolupament d'Activitat Econòmica (sigui obligada o no al pagament de l'Impost sobre Activitats Econòmiques) ha de ser declarada i donada d'alta davant l'Agència Tributària, a qui correspondrà determinar l'epígraf pel qual s'han de donar d'alta les activitats que obtenen la llicència pel concepte habitatge d'ús turístic.

Un cop formalitzada l'alta davant l'Agència Tributària també s'haurà de efectuar l'autoliquidació del preu públic de recollida de residus, segons les dades declarades a l'alta d'inici d'activitat.

Comunicació prèvia d'habitatges d'ús turístic a l'Ajuntament

Aquest tràmit obligatori per al propetari es pot realitzar a través d'aquest enllaç.

Atenció

Tots els habitatges d'ús turístic que constaven inscrits al Registre d'Empreses i Activitats Turístiques (REAT) de la Generalitat abans del 2 d'abril de 2008 i que no disposen de permís municipal, han de fer la corresponent comunicació a l'Ajuntament.

Consulteu a través d'aquest enllaç la normativa i altres informacions referides als habitatges d'ús turístic.

OFICINES

OAC
Plaça de la Fàbrica, 1
Tel: 93 693 15 15
oac@premiadedalt.cat

Policia Local
Plaça de la Vila, 1
Tel: 93 693 15 00
policia@premiadedalt.cat
Ocupació i Promoció Econòmica
Plaça del Mil.lenari, 5
Tel: 93 693 15 90
ocupacio@premiadedalt.cat
Serveis Socials
Plaça del Mil.lenari, 6
Tel: 93 693 15 91
serveissocials@premiadedalt.cat