Retiment de comptes

Navigation Bar

Cartes de serveis

Les Cartes de Serveis aporten informació sobre els serveis que ofereix l'Ajuntament, i els compromisos de qualitat que adquireix davant la ciutadania per garantir unes prestacions òptimes. Estan redactades segons les directrius de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En la seva elaboració han participat els tècnics i les tècniques responsables dels serveis municipals i l’equip de govern, assessorats per la Diputació de Barcelona.

Above Content Body

Content Core

Below Content Viewlet

Document Actions