Empleats públics

Navigation Bar

Càrrecs eventuals

Funcions, currículum i retribucions

Above Content Body

Content Core

El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 30 de juny de 2015, va determinar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual directiu, nomenat a proposta de l’Alcaldia, i subjecte a les causes d’incapacitat i incompatibilitat establertes per als membres de la Corporació. El nombre de llocs de treball reservats a personal Eventual són dos.

 

Coordinadora i assessora per a la dinamització i promoció dels barris: M. José Marín Rodríguez

Dependència: Alcalde

Currículum:

 • Curs de monitora d’activitats de lleure infantil i juvenil
 • Curs de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil
 • Diploma de coordinadora de menjadors
 • Diploma de gestió de les emocions

Retribució:

2.499,99€ bruts mensuals, en 14 mensualitats.

Jornada:

Plena dedicació.

Atribucions i Funcions bàsiques:

 • Exercir el càrrec de coordinadora de la Llei de Barris
 • Dirigir i coordinar els Serveis i unitats vinculades a la promoció dels barris, fixant-ne les directrius operatives i controlant-ne l’acompliment amb els seus responsables, en el marc dels objectius fixats per l’Alcaldia - Presidència.


Objectius:

 • Dirigir, planificar i coordinar els recursos disponibles per a l’assoliment dels objectius fixats per l’Alcaldia en l’àmbit de les funcions relatives a la promoció dels barris.

Àmbits de competència:

Pla de barris i altres nuclis del poble.


 

Cap de Gabinet i de Comunicació de l’Ajuntament de Premià de Dalt, Mònica Farré i Sabaté

Dependència: Alcalde

Currículum:

 • Llicenciatura en Ciències de la Informació per la UAB
 • Diplomatura en Publicitat i Relacions Públiques per la UAB
 • Curs de Social Media i Community Manager a Initec
 • Seminari de Protocol a l’Escola d’Administració Pública
 • Tallers de Cap de Gabinet d'una Institució al Col·legi de Periodistes de Catalunya

Retribució:

3.500,00€ bruts mensuals, en 14 mensualitats.

Jornada:

Plena dedicació.

Atribucions i funcions bàsiques:

 • Assistència a l’alcalde
 • Seguiment de les polítiques institucionals i de govern definides per la JGL i el Ple
 • Promoció i organització de les relacions institucionals de l’Ajuntament en col·laboració amb Alcaldia
 • Relació amb els mitjans de comunicació
 • Comunicació externa de l’Ajuntament
 • Producció dels mitjans de comunicació municipals
 • Redacció de notes de premsa i actualització del web corporatiu
 • Manteniment i actualització de les xarxes socials municipals (Facebook, Twitter i Instagram)
 • Assessorament a l’equip de govern sobre el comportament davant els mitjans de comunicació

Objectius:

 • Dirigir, planificar i coordinar els recursos disponibles per a la consecució dels objectius fixats per l’Alcaldia en l’àmbit de les funcions relatives a la comunicació d’acord amb les competències en el marc de la legislació vigent.

Àmbits de competència:

Totes les pròpies del Departament d’Alcaldia i Comunicació

Consultar publicació al BOPB

Below Content Viewlet

Document Actions