Organització

Navigation Bar

Què és el Cartipàs municipal?

El cartipàs municipal és l’agrupació de decrets i/o resolucions que articulen mesures organitzatives que, a l’inici del mandat, determinen les característiques pròpies de l’organització i funcionament de la Corporació municipal.

Above Content Body

Content Core

L'organització de l'Ajuntament s'estructura a partir dels òrgans de govern, els òrgans complementaris i els de desconcentració i de participació.

El Reglament Orgànic Municipal és el que regula l'organització de l'Ajuntament i el funcionament dels òrgans municipals, en ús de les atribucions que li reconeixen els articles 20 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i l'article 6 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

Òrgans de govern municipal

Els òrgans de govern municipal dirigeixen el govern i l'administració del municipi i són els següents:
a) L'alcalde o alcaldessa
b) El ple
c) La Junta de Govern Local
d) Els/les tinents/entes d'alcaldia
e) Els/les regidors/ores delegats/ades

Òrgans complementaris

Els òrgans complementaris són els que de forma estable o temporal els constitueixen membres corporatius amb comeses d'estudi, informe, proposta i control, i són els següents:
a) Les comissions informatives
b) La Comissió Especial de Comptes
c) Els grups municipals
d) Els i les portaveus
e) La Junta de Portaveus

Òrgans de desconcentració i de participació

Existiran igualment els òrgans que acordi crear el Ple per a la gestió desconcentrada d'activitats i serveis, i les comissions o consells de participació, que poden tenir caràcter sectorial si es refereixen a matèries determinades, o caràcter general quan es circumscriguin a un àmbit geogràfic municipal concret.


FAQS 

Què s’entén per cartipàs municipal?
El Cartipàs és la distribució per àrees o regidories del govern local. Així, en el Cartipàs s’hi defineix cada una de les regidories i quines funcions li corresponen desenvolupar.

Què és un regidor delegat?
És un Regidor al qual l’alcalde/alcaldessa li ha encomanat una àrea del govern municipal. Habitualment s’anomena el regidor amb l’àrea encomanada, així es coneixen els regidors d’Esports, de Cultura, d’Urbanisme, etc. Aquests Regidors, però, actuen per delegació de l’alcaldia que és qui té per llei totes les competències.

Qui el nomena?
El nomenament dels Regidors delegats correspon exclusivament a l’alcalde/alcaldessa. Es pot donar la circumstància que altres òrgans municipals com el Ple o la Junta de Govern nomenin un regidor per una tasca determinada de la competència d’aquest òrgan.

Com es defineixen les àrees o regidories?
No hi ha una norma establerta. Cada municipi és un món diferent. Les competències o funcions que s’estableixen per cada regidor delegat venen més determinades per la idiosincràsia d’aquell municipi, per la seva vida social i política que no pas per una disposició legal.

Es poden delegar les atribucions?
No, només es poden delegar funcions. En cap cas l’alcalde/alcaldessa pot delegar les seves atribucions, només les funcions que corresponen al seu càrrec poden ser delegades.

Què vol dir ser tinent d’alcalde?
Els Tinents d’alcalde substitueixen a l’alcalde/alcaldessa en cas d’absència o d’impossibilitat d’exercir el seu càrrec, per l’ordre de nomenament que l’alcalde/alcaldessa ha establert si n’ha nomenat més d’un.

Qui pot ser tinent d’alcalde?
Pot ser Tinent d’alcalde qualsevol Regidor que formi part de la Junta de Govern Local de Govern, si n’existeix, i que l’alcalde/alcaldessa decideixi de nomenar.

Qui el pot nomenar?
Només el pot nomenar l’alcalde/alcaldessa, no pot nomenar-lo ni el Ple ni cap de les Comissions. El nomenament es fa mitjançant decret de l’Alcaldia.

I cessar?
El cessament dels Tinents d’alcalde correspon només a qui té la competència del nomenament o sigui, correspon a l’alcalde/alcaldessa.

En absència de l’alcalde/alcaldessa el tinent d’alcalde assumeix automàticament les seves funcions?
No, és necessari un decret de delegació de funcions d’alcaldia. En el cas d’absència per la presidència d’òrgans col·legiats que correspon a l’alcalde/alcaldessa, és substituït pels tinents d’alcalde si, per la causa que sigui, no hi és l’alcalde/alcaldessa.

Below Content Viewlet

Document Actions