Organització

Navigation Bar

Què és el Cartipàs municipal?

El cartipàs municipal és l’agrupació de decrets i/o resolucions que articulen mesures organitzatives que, a l’inici del mandat, determinen les característiques pròpies de l’organització i funcionament de la Corporació municipal.

Above Content Body

Content Core

L'organització de l'Ajuntament s'estructura a partir dels òrgans de govern, els òrgans complementaris i els de desconcentració i de participació.

El Reglament Orgànic Municipal és el que regula l'organització de l'Ajuntament i el funcionament dels òrgans municipals, en ús de les atribucions que li reconeixen els articles 20 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i l'article 6 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

Òrgans de govern municipal

Els òrgans de govern municipal dirigeixen el govern i l'administració del municipi i són els següents:
a) L'alcalde o alcaldessa
b) El ple
c) La Junta de Govern Local
d) Els/les tinents/entes d'alcaldia
e) Els/les regidors/ores delegats/ades

Òrgans complementaris

Els òrgans complementaris són els que de forma estable o temporal els constitueixen membres corporatius amb comeses d'estudi, informe, proposta i control, i són els següents:
a) Les comissions informatives
b) La Comissió Especial de Comptes
c) Els grups municipals
d) Els i les portaveus
e) La Junta de Portaveus

Òrgans de desconcentració i de participació

Existiran igualment els òrgans que acordi crear el Ple per a la gestió desconcentrada d'activitats i serveis, i les comissions o consells de participació, que poden tenir caràcter sectorial si es refereixen a matèries determinades, o caràcter general quan es circumscriguin a un àmbit geogràfic municipal concret.

Below Content Viewlet

Document Actions