Comissions informatives

Navigation Bar

Comissió d'Urbanisme

Comissió informativa d'urbanisme, obres i habitatge, territori, manteniment via pública i edificis municipals, serveis municipals, indústria, agricultura, comerç i consum, cultura/patrimoni, cultura/arts escèniques, turisme, desenvolupament i cooperació, emprenedoria, festes, promoció econòmica i transport públic.

Above Content Body

Content Core

Dia i hora de celebració

Les comissions informatives se celebren el dilluns anterior a la celebració dels plens ordinaris, a les 20 hores. En el supòsit de coincidir amb la celebració de la Junta de Govern Local, la Comissió es fa a les 21 hores.


Membres

Cada Comissió Informativa està integrada per un total de 5 membres corporatius, amb representació de tots els Grups municipals presents en la Corporació i amb la següent distribució:


President: Antoni López Guillén

Vocals titulars: Josep Font i Vives, Francisco Monleón Muñoz, Jaume Batlle Castro i Pedro Bailón Díaz.

Vocals suplents: Carles A. Medina Vilalta, Emma Escolano i Juanola, Inmaculada Fernández Martínez, Carlos García Abalos, Bernabé Ruffo Noguera.

Secretària: Mireia Boté Massagué

Correspondrà a cada Grup municipal designar els integrants de cada Comissió i els seus suplents, comunicant-ho per escrit perquè l'Alcaldia aprovi la composició definitiva de cada Comissió Informativa.

Below Content Viewlet

Document Actions