Ajuntament de Premià de Dalt    Ajuntament de Premià de Dalt
 • Recurs gràfic cens electoralLes persones escollides formen la llista provisional de candidats a jurats i durant els propers dos anys podran ser seleccionades per a formar part d'un jurat popular. En aquest cas, seran informades convenientment. Si reben una citació, és obligatori que acudeixin al lloc que se'ls indiqui. La incompareixença sense causa justificada és susceptible de sanció. En el cas d'arribar a ser seleccionat per formar part d'un jurat, es té dret a percebre una remuneració i una indemnització en la forma establerta reglamentàriament. L'exercici de la funció de jurat té la consideració de compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal, a efectes de l'ordenament laboral i funcionarial, i això suposa el dret d'absentar-se de la feina amb avís i justificació previs.

  El Tribunal del jurat és una institució democràtica que fa possible que els ciutadans participin directament de l'Administració de justícia. Participar en els assumptes públics és un dret constitucional del ciutadà, però també és una obligació cívica complir el deure de participació quan la llei ho disposa. Per a ser jurat popular s'ha de ser major d'edat i tenir la nacionalitat espanyola, estar en ple exercici dels drets polítics, saber llegir i escriure, ser veí de qualsevol dels municipis de la província i no estar afectat per cap discapacitat física o psíquica que impedeixi exercir aquesta funció.

 • Documentació

  LLISTES DEFINITIVES DE LES PERSONES CANDIDATES A JURAT

  llistat definitiu persones candidates a jurat

  llistat definitiu persones candidates a jurat

  Fitxer: ANUNCI_EXPOSICIO_LLISTA_DEFINITI_VA_CANDIDATS_A_JURAT_2017_18.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 128,16 kB

  LLISTES PROVISIONALS DELS CANDIDATS A JURAT

  Anunci de les llistes provisionals

  Anunci de les llistes provisionals

  Fitxer: ANUNCI_EXPOSICIO_LLISTA_PROVISIONAL_CANDIDATS_A_JURAT_ANYS_2017_18.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 139,77 kB

  EXPOSICIÓ DE LLISTES DE CANDAIDATS

  Exposició de llistes del cens electoral per a obtenció de candidats a jurats

  Exposició de llistes del cens electoral per a obtenció de candidats a jurats

  Fitxer: candidats_a_jurats.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 78,72 kB

Informació publicada el 6 de gener de 2017